pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Komitet  Główny Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice, Ochronie Środowiska oraz Mechanice, po dokładnym przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonych odwołań, z przykrością informuje, że przedmiotowe odwołania zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na: uchybienia formalne tj. niezgodność z zapisami Regulaminu oraz ze względu na brak wystarczających argumentów potwierdzających ich zasadność.

Wymogi formalne określone szczegółowo w Regulaminie Olimpiady są nieodłączną częścią procesu odwoławczego i mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i równości dla wszystkich uczestników. Należy pamiętać, że zgodność z wymaganiami formalnymi ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności odwołania z kilku powodów:

  1. Zapewnienie równości uczestników: Wymagania formalne są ustanowione w Regulaminie Olimpiady w celu zapewnienia, że wszyscy uczestnicy podlegają tym samym standardom i mają równe szanse na skuteczne odwołanie. Bez tych wymagań, proces odwoławczy mógłby być podatny na niejednoznaczne lub niesprawiedliwe interpretacje, co prowadziłoby do nierówności w traktowaniu uczestników.
  2. Wyraźne przedstawienie argumentów: Wymagania formalne obejmują ustalone struktury i procedury, które uczestnicy muszą przestrzegać podczas składania odwołania. To pomaga uczestnikom w klarownym przedstawieniu swoich argumentów, prezentacji dowodów i zrozumiałego wyjaśnienia swojego stanowiska. Bez zgodności z tymi wymaganiami, odwołanie może być niejasne, chaotyczne lub trudne do zrozumienia dla Komitetu Głównego.
  3. Efektywność procesu odwoławczego: Wymagania formalne ułatwiają proces odwoławczy, umożliwiając szybkie i skuteczne rozpatrzenie wniosku. Gdy uczestnicy dostosowują się do tych wymagań, umożliwia to decydentom skoncentrowanie się na meritum sprawy, analizie argumentów i zasadności odwołania. Bez zgodności z wymaganiami formalnymi, proces może być opóźniony lub utrudniony, co niekorzystnie wpływa na efektywność i sprawiedliwość całego procesu.
  4. Prawidłowość procedury: Wymagania formalne są często ustanawiane zgodnie z odpowiednimi przepisami, regulacjami lub statutami, które rządzą danym konkursowym lub odwoławczym procesem. Przestrzeganie tych wymagań jest niezbędne dla prawidłowości procedury i zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Ignorowanie tych wymagań może prowadzić do nieważności odwołania lub naruszenia zasad uczciwości i przejrzystości.

W przypadku odwołań w Olimpiadach Innowacji Technicznych, zgodność z wymaganiami formalnymi jest kluczowa, ponieważ ma na celu zapewnienie uczciwości i równości w procesie odwoławczym. Uczestnicy byli zobowiązani do zapoznania się z tymi wymaganiami i przestrzegania ich podczas składania odwołania. Tylko wówczas proces odwoławczy może być skuteczny i umożliwiać uczestnikom rzetelne przedstawienie swoich argumentów oraz ponowne rozważenie ich sytuacji.

Ponadto przedłożone odwołania nie zawierały wystarczających argumentów, które mogłyby przekonać Komitet Główny do ponownego dokonania oceny prac. W kontekście odwołań, Komitet Główny oczekuje konkretnych i przekonujących argumentów, które potwierdzą stanowisko oraz wskażą na ewentualne błędy lub niesprawiedliwości w przeprowadzonym procesie oceny, czego nie ujawniono w treści złożonych dokumentów.

 Brak argumentów w złożonych odwołaniach niesie ze sobą określone konsekwencję:

  1. Odrzucenie odwołania: Brak wystarczających argumentów skutkuje odrzuceniem odwołania. Uczestnicy procesu odwoławczego nie przedstawili przekonujących i uzasadnionych argumentów, które miały na celu podważenie pierwotnej decyzji oraz nie wykazali błędów w procesie oceny.
  2. Utrata szansy na zmianę decyzji: Odwołanie jest sposobem na przekonanie Komitetu Głównego do zmiany decyzji. Brak argumentów w złożonej dokumentacji oznacza, że uczestnicy nie przedstawili wystarczającej ilości przekonujących dowodów lub nie podjęli wysiłku w celu przekonania o błędzie w procesie oceny. W takim przypadku, Komitet Główny nie miał wystarczających podstaw do podważenia pierwotnej decyzji.
  3. Brak możliwości naprawienia niedociągnięć: Uczestnicy procesu odwoławczego nie przedstawili odpowiednich argumentów, które wskazują na konkretne niedociągnięcia lub niesprawiedliwości w procesie oceny, co wpływa na fakt, iż  Komitet Główny nie był w stanie zidentyfikować obszarów do poprawy.

Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i udział w Olimpiadach. Doceniamy Wasze wysiłki, pasję i innowacyjne projekty, które przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia. Pomimo że Wasze odwołania zostały odrzucone, pragniemy podkreślić, że Wasze zaangażowanie w Olimpiadę jest ważne i cieszymy się, że byliście częścią tej inspirującej społeczności. Wasza twórczość i kreatywność są godne uznania, a udział w tak prestiżowym wydarzeniu stanowi ważne osiągnięcie.
Nie wahajcie się kontynuować swojej pasji do technologii i innowacji. Olimpiada była tylko jednym z etapów na Waszej drodze do osiągnięcia sukcesów. Zachęcamy Cię do kontynuowania swojego rozwoju, zgłębiania wiedzy i dążenia do realizacji swoich celów.

Komitet Główny Olimpiady

 


PZSWiR zrzesza Kluby Techniki i Racjonalizacji

Nasz związek zrzesza Wojewódzkie/Regionalne Kluby Techniki i Racjonalizacji oraz Stowarzyszenia z całego kraju. Korzyści osiągane z racji członkostwa w Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:
- otwarcie okna na świat poprzez przynależność Klubów do PZSWiR, który z kolei jest członkiem IFIA,
- korzystanie przez WKTiR z imprez ogólnokrajowych i światowych organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną /NOT/ z racji członkostwa PZSWiR w Federacji NOT,
- możliwość uczestniczenia WKTiR w rozmaitych przedsięwzięciach organizowanych przez PZSWiR na szczeblu ogólnopolskim,
- możliwość aktywnego uczestniczenia w innowacyjnym wychowaniu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizację Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
- możliwość uczestniczenia w honorowaniu i wyróżnianiu twórców odznaczeniami państwowymi, resortowymi, odznakami honorowymi PZSWiR i NOT,
- możliwość wnoszenia i zgłaszania poprawek do nowelizowanych i nowych aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
- korzystanie przez Kluby ze źródeł informacyjnych gromadzonych przez PZSWiR dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz postępu naukowo – technicznego.

Kierunki działań

- ochrona własności przemysłowej i intelektualnej,
- popularyzacja osiągnięć naukowo – technicznych i ich twórców,
- prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz i opinii,
- organizacja krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji,
- organizacja imprez wystawienniczo – targowych w kraju i zagranicą,
- realizacja programu innowacyjnego wychowania młodzieży,
- współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.