pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Główny sponsor Olimpiady

KGHM_PM_Logo_NonMet_RGB_Pos.png

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele oraz wszyscy współuczestniczący w organizacji tegorocznej edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W związku z kończącą się VII edycją Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w imieniu Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie – Głównego Organizatora - pragnę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji za udział oraz osiągnięte wyniki. Podejmowane, realizowane i prezentowane projekty oraz wykazanie się dużym zasobem wiedzy świadczą o wielkiej kreatywności i umiejętności zespołowego działania. Ciepłe słowa kieruje do finalistów Olimpiady, którzy dali się poznać jako utalentowani wynalazcy oraz twórcy nowych, oryginalnych rozwiązań. Cieszę się z Waszej pomysłowości, wyobraźni i pasji zmieniania świata. Sukces każdego ucznia jest sukcesem nauczyciela – opiekuna, bez którego realizacja i osiągnięcie celu byłoby niemożliwe. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i wytrwałą pracę uwieńczoną licznymi sukcesami wychowanków, za rozwijanie ich zainteresowań, predyspozycji zawodowych, za wkład pracy i trud jaki wnosicie w kształtowanie ich postaw, zachowań i umiejętności. Życzę abyście odnaleźli w swojej niełatwej pracy nauczyciela życiowe spełnienie, by przyniosła ona satysfakcję i zadowolenie. Bądźcie dla swoich uczniów mistrzami, autorytetami, a także wyrozumiałymi wychowawcami i opiekunami. Sukces to nie tylko zasługa ciężkiej pracy ucznia, ale również ciężkiej pracy rodziców, którzy od początku do końca stanowili wielkie wsparcie za co również serdecznie dziękuję.

Dyrektorom szkół i wszystkim pracownikom dziękuję za okazaną wszechstronną pomoc i stworzenie klimatu umożliwiającego organizację tegorocznej edycji Olimpiady. Bez Państwa współudziału organizacja jej byłaby niemożliwa.

Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom, podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu za ogromne zaangażowanie i wsparcie tegorocznej edycji Olimpiady.

Szczególne słowa uznania kieruję do Głównego Sponsora Olimpiady KGHM Polska Miedź S.A., którego wsparcie umożliwiło organizację i przeprowadzenie Olimpiady.

Na ręce Pani Prezes Urzędu Patentowego RP składam serdeczne podziękowanie za objęcie Olimpiady od wielu lat Honorowym Patronatem.

Wyrażam słowa uznania dla wszystkich uczestniczących przedstawicieli Komisji i Komitetów Okręgowych, którzy działając na swoich terenach umożliwili nam sprawne przeprowadzenie tegorocznej edycji.

Wszystkim biorącym udział w Olimpiadzie oraz wszystkim zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia jeszcze raz składam serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku.

Łącze wyrazy najwyższego uznania oraz życzenia wielu radości w życiu osobistym.

     Prezydent PZSWiR

Zbigniew MATUSZCZAK

 

PZSWiR zrzesza Kluby Techniki i Racjonalizacji

Nasz związek zrzesza Wojewódzkie/Regionalne Kluby Techniki i Racjonalizacji oraz Stowarzyszenia z całego kraju. Korzyści osiągane z racji członkostwa w Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:
- otwarcie okna na świat poprzez przynależność Klubów do PZSWiR, który z kolei jest członkiem IFIA,
- korzystanie przez WKTiR z imprez ogólnokrajowych i światowych organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną /NOT/ z racji członkostwa PZSWiR w Federacji NOT,
- możliwość uczestniczenia WKTiR w rozmaitych przedsięwzięciach organizowanych przez PZSWiR na szczeblu ogólnopolskim,
- możliwość aktywnego uczestniczenia w innowacyjnym wychowaniu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizację Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
- możliwość uczestniczenia w honorowaniu i wyróżnianiu twórców odznaczeniami państwowymi, resortowymi, odznakami honorowymi PZSWiR i NOT,
- możliwość wnoszenia i zgłaszania poprawek do nowelizowanych i nowych aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
- korzystanie przez Kluby ze źródeł informacyjnych gromadzonych przez PZSWiR dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz postępu naukowo – technicznego.

Kierunki działań

- ochrona własności przemysłowej i intelektualnej,
- popularyzacja osiągnięć naukowo – technicznych i ich twórców,
- prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz i opinii,
- organizacja krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji,
- organizacja imprez wystawienniczo – targowych w kraju i zagranicą,
- realizacja programu innowacyjnego wychowania młodzieży,
- współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.