pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.


PZSWiR zrzesza Kluby Techniki i Racjonalizacji

Nasz związek zrzesza Wojewódzkie/Regionalne Kluby Techniki i Racjonalizacji oraz Stowarzyszenia z całego kraju. Korzyści osiągane z racji członkostwa w Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:
- otwarcie okna na świat poprzez przynależność Klubów do PZSWiR, który z kolei jest członkiem IFIA,
- korzystanie przez WKTiR z imprez ogólnokrajowych i światowych organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną /NOT/ z racji członkostwa PZSWiR w Federacji NOT,
- możliwość uczestniczenia WKTiR w rozmaitych przedsięwzięciach organizowanych przez PZSWiR na szczeblu ogólnopolskim,
- możliwość aktywnego uczestniczenia w innowacyjnym wychowaniu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizację Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
- możliwość uczestniczenia w honorowaniu i wyróżnianiu twórców odznaczeniami państwowymi, resortowymi, odznakami honorowymi PZSWiR i NOT,
- możliwość wnoszenia i zgłaszania poprawek do nowelizowanych i nowych aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
- korzystanie przez Kluby ze źródeł informacyjnych gromadzonych przez PZSWiR dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz postępu naukowo – technicznego.

Kierunki działań

- ochrona własności przemysłowej i intelektualnej,
- popularyzacja osiągnięć naukowo – technicznych i ich twórców,
- prowadzenie badań naukowych, wykonywanie ekspertyz i opinii,
- organizacja krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji,
- organizacja imprez wystawienniczo – targowych w kraju i zagranicą,
- realizacja programu innowacyjnego wychowania młodzieży,
- współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.