pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

31 maja w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - Innowacje.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazcości ma charakter naukowo - techniczny i stanowi kontynuację Olimpiady - Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, zwaną później Olimpiadą Innowacji Technicznych oraz Olimpiadą Wiedzy o Wynalazczości, organizowanej przez prawie 50 lat przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, wynalazczości, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją  o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Udział w Olimpiadzie skłania uczestników do podejmowania samodzielnych działańo charakterze proinnowacyjnym, poszerzenia ich wiedzy i rozwijania pasji.

Goścmi uroczystego podsumowania byli:

    Pani Ewa Mańkiewicz - Cudny - Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT;
    Pan Tomasz Kulasa - Naczelnik Wydziału w Departmencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
    Pan Witold Naturski - Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce;
    Pan Zbigniew Matuszczak - Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie;
    Pan Ryszard Bajkowski - Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie;
    Pan Tomasz Pilarski - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie;
    Pan prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski - Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych.

Podczas uroczystości laureaci i finaliści Olimpiady odbierali cenne nagrody, puchary oraz dyplomy, natomiast laureaci i finaliści Olimpiady mogący pochwalić się zdobyciem tytułu: "Młodego Innowatora" odebrali również zaświadczenia upoważniające do wstępu na wybrane uczelnie wyższe. Na podsumowaniu obecnych było ponad 200 osób, z terenu całej Polski, w tym uczniowie, opiekunowie drużyn, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych.

Od lewej: Zdzisław Adamczewski, Ewa Mańkiewicz - Cudny, Zbigniew Matuszczak,
Tomasz Pilarski, Ryszard Bajkowski, Tomasz Kulasa, Witold Naturski

 

Tegoroczne podsumowanie Olimpiady było okazją również do nadania tytułu: "Przyjaciela Młodzieży", przez Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który to tytuł otrzymali wieloletni opiekunowie drużyn:

    Pani Elżbieta Burlaga;
    Pani Sylwii Mikulska;
    Pan Marian Chrapko.

Honorowy Patronat nad Olimpiadą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.