pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2014/2015
HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĘLIStatutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami."Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

BLOK A

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI - BLOK A
Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich oraz wręczenie nagród, pucharów, dyplomów, zaświadczeń, wyróżnień odbyło się dnia 8 Czerwca 2015r. w Warszawskim Domu Technika NOT, sala A o godz 11:30 przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie.

 

BLOK B

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI - zawody III stopnia - BLOK B odbyły się w dniach 27 - 29 maja 2015r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy (woj. dolnośląskie)

WYNIKI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B