pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2018/2019Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

 

 

BLOK A

 

Szanowni Olimpijczycy, Pedagodzy i Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A odbyło się 6 czerwca 2019 roku o godzinie 11.30 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie, sala B.

 

Wyniki Olimpiady

Kategoria E

Kategoria P

Kategoria R

Kategoria U

 

KOMUNIKAT KOMITETU GŁÓWNEGO OLIMPIADY INNOWACJI TECZNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

BLOK A z dnia 27.05.2019

 

DODATKOWA LISTA WYNIKÓW z dnia 1.06.2019

 

FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK A,

Warszawa, 6 czerwca 2019

 

Podsumowanie bloku A

BLOK B

Olimpiada Innowacji Technicznej i Wynalazczości - Blok B odbyła się w dniach 31.05.19 - 2.06.19 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

 

Program OITIW 2019 Blok B

Podsumowanie bloku B

Wyniki Olimpiady - blok B

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

KOSZALIN 2019 - Dzień I

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

KOSZALIN 2019 - Dzień II

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

KOSZALIN 2019 - Dzień III

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad (aktualizacja z dnia 29.05.2017r.)