pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Wojewódzkimi i Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji (Stowarzyszeniami) prowadzi aktywną działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
dla uczniów szkół średnich o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2021/2022


HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĄŁ

uprp.png

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIADY

KGHM PM Logo NonMet RGB Pos

 

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - KonfucjuszSzanowni Państwo,


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Zbigniew Matuszczak wraz z organizatorami, serdecznie dziękuje: Komitetom Okręgowym oraz Szkolnym Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, dyrektorom szkół, gronom pedagogicznym, nauczycielom – opiekunom drużyn, członkom Jury, rzecznikom patentowym, rodzicom oraz sponsorom za owocną współpracę w roku szkolnym 2021/2022 oraz w ubiegłych latach.

Państwa osobisty wkład i zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do wykonywanych zadań były dla Nas istotnym wsparciem i pozwoliły na skuteczną realizację Olimpiad.

Dzięki Państwa zaangażowaniu Olimpiada po raz kolejny okazała się wspaniałym przedsięwzięciem i naszym wspólnym sukcesem. Państwa pomoc umożliwiła zrealizowanie wszystkich zamierzonych celów i inicjatyw będąc jednocześnie nieocenionym wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń młodzieży szkół średnich, w myśl konfucjańskiej zasady: „Powiedz mi a zapomnę, pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem”.

Na bazie tych pozytywnych doświadczeń, mam nadzieję, że nasza współpraca w tej sferze będzie kontynuowana nadal w kolejnych latach.

Jeszcze raz serdecznie dziękując za owocną współpracę, wyrażam nadzieję, że radość i uśmiechy wywołane na twarzach uczniów były cenną zapłatą za wkład włożony w organizację Olimpiad.

Łącze wyrazy najwyższego uznania i szacunku

Zbigniew Matuszczak

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

 

Aktualizacja komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

 

Preferencje dla laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów, regulują uchwały Senatów wyższych uczelni.

Laureaci i finaliści Olimpiady - (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz znajdują się na stronie PZSWiR

 

 BLOK A

 

Podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych - Blok A

 

FOTORELACJA - OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK A

 

Wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych - blok A


KATEGORIA U:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

KATEGORIA R:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

KATEGORIA P:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 

KATEGORIA E:

LISTA LAUREAUTÓW I FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

DODATKOWA LISTA FINALISTÓW

 


 


 

 

 

 

BLOK B

 

 

PODSUMOWANIE OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH - BLOK B

 

WYNIKI OLIMPIADY - BLOK B

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

LISTA LAUREATÓW

LISTA FINALISTÓW

LISTA UCZESTNIKÓW

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2022 - Dzień I

 

 

FOTORELACJA Z OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2022 - Dzień II